Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete. 

 
Člane študentskega sveta in njegovega predsednika izvolijo vsako študijsko leto študenti na zboru študentov z javnim glasovanjem in z večino glasov prisotnih študentov. Vsak študijski program in vsak letnik študija ima v študentskem svetu vsaj enega predstavnika. Istočasno in na isti način študenti izvolijo predstavnike študentov v senatu in akademskem zboru.
 
Študentski svet:
  • daje mnenje o predlogu statuta v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov,
  • daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih fakultete, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • organizira volitve predstavnikov študentov v senat in akademski zbor,
  • v sodelovanju s študentsko skupnostjo sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov,
  • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ob ponovni izvolitvi v naziv,
  • obravnava samoevalvacijsko poročilo,
  • na način in po postopku, ki ga določa drugi splošni pravni akt fakultete, sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov,  
  • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente.
Če pristojni organi fakultete ne upoštevajo mnenja študentskega sveta o predlogih aktov iz predhodnega člena, lahko ta zahteva ponovno obravnavo zadeve, pri čemer so lahko trije predstavniki študentskega sveta prisotni na seji organa, ki odloča o sprejetju aktov iz predhodnega člena. V to število niso vključeni člani tega organa - predstavniki študentov. Na seji lahko študenti ponovno izrazijo svoje mnenje in ga utemeljijo.  Na seji organa, ki odloča o sprejetju aktov iz predhodnega člena, lahko glasujejo samo člani tega organa. Odločitev organa je po taki obravnavi zadeve dokončna.
 
Študentski svet izvoli svoje predstavnike v organih fakultete, in sicer
  • dva v senatu in
  • petino članov akademskega zbora.
Mandatna doba predstavnikov študentov v organih fakultete je eno (1) leto od dneva izvolitve. Po preteku mandata so predstavniki študentov lahko ponovno izvoljeni v isti organ šole. Če do preteka mandatne dobe predstavniki študentov v organih šole iz kakršnega koli razloga niso pravočasno izvoljeni, dotedanji predstavniki študentov v organih fakultete nadaljujejo delo do izvolitve novih predstavnikov študentov.
 
STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.